Grįžti į visas naujienas >>

Naujos etninės kultūros ugdymo galimybės

2022-11-14

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos –
nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis teisės aktas, padedantis siekti Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtų švietimo tikslų. Visų mokomųjų dalykų ugdymo turinį
buvo nuspręsta atnaujinti dėl pokyčių švietime, atsižvelgta į naujausius mokslo pasiekimus,
tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, tarptautinių organizacijų
ekspertų rekomendacijas. 
2022 m. rugsėjo 30 d. patvirtintos atnaujintos ugdymo bendrosios
programos, taip pat atnaujinta ir Etninės kultūros bendroji programa, galiojusi nuo 2012 metų.
Šis žingsnis, praplečiantis etninės kultūros ugdymo galimybes, džiugina visą etninės kultūros
bendruomenę. Norisi pabrėžti, kad naujoji Etninės kultūros bendroji programa yra šiuolaikiška,
parengta laikantis į kompetencijas orientuotos ugdymo krypties. Tai reiškia, jog  mokinio tikslas
bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, mokytis tyrinėjant. Mokant etninės kultūros bus
siekiama ugdyti pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę,
kultūrinę, komunikavimo ir skaitmeninę kompetencijas. Atnaujinta programa aprėpia etninės
kultūros mokymą 1-12 klasėse, ji parengta atsižvelgiant į mokinio amžiaus raidos etapus. Mokinių
pasiekimų raida aprašoma pagal pasiekimų sritis, pateikiant mokinių pagrindinio lygio pasiekimus
kas dvejus metus. Programoje išskirtos trys pasiekimų sritys, kurios yra bendros visoms klasėms:
Etninės kultūros pažinimas, Etninės kultūros raiška, Etninės kultūros vertybių refleksija.
Programa vertinga tuo, kad joje aiškiai išdėstoma, kokias žmogaus gyvenimo ir kultūros
paveldo sritis apima etninė kultūra, t. y. pasaulėjautą, mitologiją, paprotinį elgesį, šeimos, giminės,
bendruomenės ir tautos šventes, papročius, tradicinius amatus ir ūkinę veiklą, etnografinių regionų
savitumą, kultūrinį kraštovaizdį ir t.t. Nurodoma, kad nagrinėdami etninės kultūros reiškinius ir
objektus, aptardami etninės kultūros subjektų vaidmenį, lygindami etnografinių regionų tradicijas,
mokiniai pažins etnokultūrinių reiškinių savitumą, gyvybingumą ir įvairovę skirtinguose
sociokultūriniuose kontekstuose; siedami įvairias etninės kultūros sritis, jų sąsajas šeimos ir
bendruomenės gyvenime, lygindami lietuvių ir kitų tautų tradicijas, ugdysis etninės kultūros
visumos suvokimą. Pradinėse klasėse siūloma gvildenti temas, susijusias su šeima, gimine ir
namais. 5-6 klasėse rekomenduojama pereiti prie etnografinių regionų ir bendruomenių įvairovės
nagrinėjimo. 7-8 klasių mokiniams siūloma tyrinėti su jaunimu susijusias tradicijas. O aukštesnėse
klasėse programa kviečia nagrinėti sudėtingesnes, pasaulėžiūrines temas: analizuoti tradicijas
„savo“ ir „kito“ aspektu, nagrinėti etnokultūros reiškinius ir objektus, jų reikšmę skirtinguose
istoriniuose, sociokultūriniuose kontekstuose, tyrinėti senąją baltų kultūrą: pasaulėžiūrą, mitologiją
ir religiją, baltų palikimą kultūriniame kraštovaizdyje.
Dėl sinkretinio etninės kultūros pobūdžio etnokultūrinis ugdymas apima visų mokomųjų
dalykų ugdymo sritis. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose etninės kultūros galima
mokyti(s) kaip dalyko ir (ar) jo temas integruoti į kitus mokomuosius dalykus. Įgyvendinant etninės
kultūros pažinimo, raiškos ir vertybių refleksijos veiklas ir ugdymo turinį, svarbu juos derinti su
įvairių dalykų ugdymo programomis. Atnaujinta Etninės kultūros programa galės naudotis ir tos
mokyklos, kuriose etninė kultūra mokoma kaip pasirenkamas dalykas, ir tos kuriose etninė kultūra integruojama į kitus dalykus.
Etninės kultūros globos taryba ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų
sąjunga kviečia su programa susipažinti visus mokytojus ir naudotis joje išgrynintomis idėjomis
dėstant įvairių disciplinų dalykus.
Etninės kultūros bendrąją programą rengė Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta darbo
grupė: doc. dr. Dalia Urbanavičienė (Etninės kultūros globos taryba), Elona Bagdanavičienė
(Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų
sąjunga), doc. dr. Gaila Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Loreta Lichtarovičienė
(Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga), Nida Poderienė (Nacionalinė švietimo agentūra).
Su programa susipažinti galima: čia
Atnaujintos programos nuo kitų mokslo metų bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ir III
gimnazijos, o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos informacija

Grįžti į visas naujienas >>